Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2020
Poloha obce
Obecné zastupitežstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuža obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhžadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Vožby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošžap

NATURPACK

Samospráva obce Habovka

Oznamy

• Plán riadnych zasadnutí Obecného zastupitežstva v Habovke pre rok 2020

• Komunitný plán sociálnych služieb obce Habovka na obdobie rokov 2018-2025

• Nariadenie na vykonanie rozdežovacieho plánu v lokalitách Lazy a Zastudená

• Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií, zapisovateža obecného zastupitežstva, zástupcu starostu a členov Zboru pre občianske záležitosti v Habovke.

• Žiados o poskytnutie finančných prostriedkov

• Smernica pre zriaďovanie a činnos komisií Obecného zastupitežstva v Habovke

• Sadzobník obecných poplatkov platný od 01.01.2020

• Smernica o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podža ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

• Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Habovka a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
• SMERNICA č. 1/2015
• SMERNICA č. 2/2015
Všeobecne záväzné nariadenia

• VzN obce Habovka č.1/2005 o určení názvov ulíc v obci Habovka
• VzN obce Habovka č.2/2006
• VzN obce Habovka č.1/2007 o pohrebníctve
• VzN obce Habovka č.3/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná čas územného plánu obce Habovka
• VzN obce Habovka č.8/2008 o poplatkoch za znečisovanie ovzdušia
• VzN obce Habovka č.1/2009 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach a ochrane spotrebiteža
• VzN obce Habovka č.7/2009 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
• VzN obce Habovka č.1/2011 o určení času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce
• VzN obce Habovka č.3/2011 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Habovka
• VzN obce Habovka č.1/2012o miestnej dani z nehnutežností
• VzN obce Habovka č. 8/2012 o výške príspevku za pobyt dieaa v materskej škole, na činnos školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovatežom je obec
• VzN obce Habovka č. 1/2013 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Habovka v mieste kde je verejná kanalizácia vybudovaná.
• VzN obce Habovka č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podža miestnych podmienok
• VzN obce Habovka č. 1/2016 o mieste a čase prihlásenia dieaa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Habovka
• VzN obce Habovka č. 2/2016 o výške príspevku za pobyt dieaa v materskej škole, na činnos školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovatežom je obec Habovka
• VzN obce Habovka č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Habovka
• VzN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
• VzN č. 1/2017 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podža miestnych podmienok
• VzN 2/2017, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2017 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podža miestnych podmienok
• VzN 3/2017, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podža miestnych podmienok
• VzN 4/2017, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie obce č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnok
• VzN 1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovatežskej pôsobnosti Obce Habovka
• VzN 2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Habovka č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení všeobecne záväzného nariadenia Obce Habovka č. 4/2017 v znení neskorších zmien a doplnkov
Schválené materiály

• Záverečný účet obce za rok 2018
• Viacročný rozpočet 2019 - 2021
• Rozpočet 2019 - výdavky
• Rozpočet 2019 - príjmy
• Rozpočet na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2020-2022
Materiál na pripomienkovanie

• NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA I. POLROK 2020
Uznesenia Obecného zastupitežstva

Rok 2007
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 17.01.2007
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 16.03.2007
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 27.04.2007
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 08.06.2007
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 04.07.2007
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 06.09.2007
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 12.10.2007
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 16.11.2007
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 13.12.2007

Rok 2008
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 31.01.2008
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 07.03.2008
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 28.03.2008
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 09.05.2008
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 22.05.2008
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 27.06.2008
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 08.07.2008
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 28.08.2008
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 29.09.2008
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 06.11.2008
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 13.11.2008
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 15.12.2008

Rok 2009
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 12.02.2009
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 23.02.2009
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 16.03.2009
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 15.04.2009
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 29.05.2009
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 24.06.2009
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 03.07.2009
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 20.08.2009
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 08.10.2009
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 20.10.2009
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 15.12.2009

Rok 2010
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 11.02.2010
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 09.04.2010
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 10.06.2010
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 02.07.2010
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 26.08.2010
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 16.11.2010
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 17.12.2010

Rok 2011
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 14.01.2011
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 11.03.2011
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 10.05.2011
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 29.06.2011
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 26.08.2011
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 21.10.2011
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 15.12.2011

Rok 2012
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 10.02.2012
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 11.04.2012
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 14.06.2012
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 06.07.2012
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 28.09.2012
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 16.11.2012
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 14.12.2012

Rok 2013
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 01.03.2013
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 17.05.2013
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 28.06.2013
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 30.08.2013
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 30.08.2013
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 08.11.2013
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 13.12.2013
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 23.12.2013

Rok 2014
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 17.01.2014
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 21.02.2014
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 02.05.2014
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 19.06.2014
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 13.08.2014
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 24.10.2014
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 15.12.2014

Rok 2015
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 28.01.2015
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 17.04.2015
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 16.06.2015
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 26.06.2015
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 28.08.2015
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 23.10.2015
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 11.12.2015

Rok 2016
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 26.02.2016
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 29.04.2016
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 15.06.2016
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 31.08.2016
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 28.10.2016
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 15.12.2016

Rok 2017
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 14.02.2017
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 27.03.2017
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 02.06.2017
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 28.08.2017
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 27.10.2017
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 15.12.2017

Rok 2018
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 14.03.2018
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 07.05.2018
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 27.07.2018
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 28.08.2018
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 26.10.2018
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 07.12.2018


Rok 2019
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 22.02.2019
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 26.04.2019
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 24.05.2019
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 21.06.2019
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 28.08.2019
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 31.10.2019
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 12.12.2019

Rok 2020
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 27.02.2020
• Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 30.04.2020


Zápisnice

• Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 07.12.2018
• Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 22.02.2019
• Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 26.04.2019
• Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 24.05.2019
• Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 21.06.2019
• Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 28.08.2019
• Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 31.10.2019
• Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 12.12.2019
• Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 27.02.2020
• Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva v Habovke konaného dňa 30.04.2020Tlačivá

• Dohoda - Oravská vodárenská spoločnos
• Kolaudačné rozhodnutie
• Ohlásenie drobnej stavby
• Stavebné povolenie
• Rozhodnutie o umiestnení stavby
• Dodatočné stavebné povolenie
• Žiados o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
• Žiados o predĺženie platnosti stavebného povolenia
• Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
• Žiados o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
• Žiados o vydanie povolenia na odstránenie stavby
• ŽIADOS PRE ZÁKAZNÍKOV V DOMÁCNOSTI SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a. s.
• Protokol o prevzatí/odovzdaní priestorov KD na spoločenské akcie


Aktualizované: 19.05.2020.

design & code Š 2012 Peter Leginus